Công cụ miễn phí

BeaEngine phiên bản khả dịch

BeaEngine phiên bản khả dịch (relocatable) là một bản sửa đổi của BeaEngine. Phiên bản này được cung cấp dưới dạng một gói DLL (và LIB để kết nối) và tập tin đầu mục (header) theo ngôn ngữ C. Dữ liệu trong tập tin đầu mục này có thể được chuyển kiểu và gọi một cách tự nhiên như hàm Disasm của BeaEngine. Tập tin ZIP bên dưới bao gồm cả hai phiên bản thông thường và Cheetah của BeaEngine.

  1. Phiên bản nguồn 138
  2. Phiên bản nguồn 143
  3. Phiên bản nguồn 164
  4. Phiên bản nguồn 166
  5. Phiên bản nguồn 168

Export Rename

Export rename là một công cụ nhỏ để hủy các tên được nhập hay xuất trong một tập tin theo định dạng PE 32-bit. Công cụ này giúp làm khó quá trình dịch ngược bằng cách đổi các tên có nghĩa thành những tên vô nghĩa.

Trước: Bảng xuất, Bảng nhập.

Sau: Bảng xuất, Bảng nhập.