Bài viết

Đạo đức nghiên cứu lỗ hổng bảo mật
Phát hiện điểm yếu phần mềm (bản thảo cho bài Một Số Phương Pháp Phát Hiện Lỗi An Ninh Phần Mềm đăng trên tạp chí An Toàn Thông Tin số 4 (016) 2010)

Khẩn cáo bảo mật

BMSA 2011-02: Cross site scripting in Yahoo! Pulse
BMSA 2011-01: Insecure secure cookie in web.go
BMSA 2010-01: Insecure secure cookie in Tornado
BMSA 2009-08: Multiple Vulnerabilities in PyForum
BMSA 2009-07: Backdoor in PyForum
BMSA 2009-06: Remote Code Execution in BKAV eOffice
BMSA 2009-05: Cross Site Request Forgery in Yahoo! 360plus
BMSA 2009-04: Remote DoS in Internet Explorer
BMSA 2009-03: Multiple vulnerabilities in OpenSite
BMSA 2009-02: XML injection in PyBlosxom
BMSA 2009-01: Authentication bypass in Interspire Shopping Cart
BMSA 2008-09: Two buffer overflow vulnerabilities in Rumpus
BMSA 2008-08: Insecure default FTP password in VTC iCafe
BMSA 2008-07: Format string vulnerability in 5th street
BMSA 2008-06: Multiple buffer overflows in BKAV Pro
BMSA 2008-05: SQL injection in VDC iNCM
BMSA 2008-04: Weak password protection in multiple Internet Cafe products
BMSA 2008-03: Buffer overflow in VinaGame Zing Chat
BMSA 2008-02: Directory traversal in VDC iNCM
BMSA 2008-01: SQL injection in VinaGame CSM